Čáslavský obchvat – dopravní opatření

V souvislosti s částečnou uzavírkou obchvatu města (silnice I/38) od 24. 6. 2019 do 30. 11. 2019 přijala Městská policie Čáslav řadu preventivních opatření ve směru zvýšeného dohledu nad silničním provozem a jeho bezpečnosti. Jednotlivá místa, kde je strážníky prováděn dohled, jsou určována ze statisticky vyhodnocených údajů nehodovosti, které vyplývají z poznatků policejních orgánů, ale i z podnětů občanů. Jedná se o tyto úseky: ul. Pražská – zúžená komunikace u Zenitu; ul. Masarykova a ul. Jeníkovská v blízkosti škol a školských zařízení; křižovatka ulic Masarykova a Dusíkova – přechody pro chodce; křižovatka ulic Jeníkovská a Filipovská – měření rychlosti, přechody pro chodce; ul. Jeníkovská u nemocnice – přechody a obchvat – bezpečnost dělníků provádějících opravy mostních konstrukcí.

Mezi jednotlivé činnosti patří zejména zastavování vozidel před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob. Měření rychlosti v denních i nočních hodinách, které přispívá ke zklidnění dopravy a lze ho posuzovat i z preventivního a psychologického hlediska, s cílem zvýšit u obyvatel a návštěvníků města pocit bezpečí.

Mimo to dochází k monitorování výše uvedených úseků, prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému a jiných obrazových záznamů včetně radarového měřiče rychlosti. Městská policie odhaluje a následně projednává přestupky na místě za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 13/1997 Sb.), popř. oznamuje podezření ze spáchání přestupku k projednání příslušnému orgánu. Oznámení dokládá důvody a důkazy o něž se podezření opírá.

Dle provedených analýz je častou příčinou dopravních nehod především nepozornost řidičů, nezastavení vozidla na signál, který přikazuje zastavit vozidlo, neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a rychlá jízda. Snižování rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to především v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky.

Zvláštní ustanovení vyplývá i pro chodce. Mezi nejzásadnější povinnosti patří užití přechodu pro chodce, křižovatky s řízeným provozem nebo jiné místo určené pro přecházení vozovky, je-li blíže než 50 metrů. Před vstupem na vozovku se musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Následky dopravních nehod bývají mnohdy velice vážné.

 

Výsledky měření ZDE: Měření rychlosti