Uzávěr Malínského mostu

V prostorách železnice vyhasne zbytečně každý rok několik lidských životů při srážce s vlakem, v místech kde se nesmí koleje přecházet. Tímto jednáním lidé hazardují se svým životem.

V termínu od 13. března 2017 do cca 31. prosince 2018 bude za úplné uzavírky realizována rekonstrukce mostu ev. č. 2-013 na silnici I/2 mezi Kutnou Horou a Malínem. Přeprava chodců bude zajištěna kyvadlovou autobusovou dopravou.

Policisté v této souvislosti důrazně upozorňují občany a širokou veřejnost o důsledném dodržování bezpečnostních pravidel v prostorách vlakového nádraží, důsledné dodržování zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Zejména apelujeme o využívání kyvadlové dopravy, která bude v místech uzavření realizována.

Upozorňujeme, že v prostorách vlakového nádraží a okolí železnice budou policisté a strážníci města Kutná Hora provádět opakované, nepravidelné kontroly, které se budou zaměřovat zejména na nedovolené přecházení a zkracování si cesty přes železniční dráhu a nerespektování pokynů provozovatele dráhy, a také dodržování zákazu kouření na krytém nástupišti.

 • 4a – Ochrana dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis 1d) nestanoví jinak.
 • Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou
 1. a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,
  b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
  c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,
  d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,
  e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.

Policie ČR může dle zákona o drahách v blokovém řízení projednat případy, kdy fyzická osoba:

 • poruší nebo ohrozí provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškodí součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla,
 • úmyslně poškodí stavbu dráhy, stavbu na dráze nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, anebo úmyslně naruší činnost drážního zařízení nebo drážního vedení,
 • v rozporu § 22 odst. 4 zákona o drahách nedbá v obvodu dráhy pokynu provozovatele dráhy (Osoby nacházející se v obvodu dráhy jsou povinny dbát o svoji bezpečnost, dbát pokynů provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a pokynů k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku a jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy nebo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle nebo narušit veřejný pořádek).
 • poruší přepravní podmínky stanovené pro přepravu nebezpečných věcí na základě § 37odst. 2 písm. j) nebo § 3 písm. d) zákona o drahách.

Neprojedná-li PČR tyto případy v blokovém řízení, pak je věcně příslušný k projednání drážní správní úřad (na železnici tedy Drážní úřad).

Policisté mohou v blokovém řízení uložit blokovou pokutu do výše až tisíc korun. Ve správním řízení hrozí přestupci postih až do výše 10 tisíc korun.