Uprchlý pes napadl jiného psa

Dne 22. 8. 2018 v odpoledních hodinách přijala MP Čáslav telefonické oznámení, že v Úzké uličce, Čáslav napadl jeden pes, druhého psa.

Po příjezdu hlídky již k žádnému útoku nedocházelo. Útočící pes byl zavřený v bytě u majitelky. Majitelka napadeného psa sdělila, že šla se svým psem, na procházku, měla ho na vodítku, když náhle z vrat vyběhl jiný pes, bez fyzické kontroly majitele a napadl jejího psa, kterého vážně zranil. S ohledem na vážnost poranění byl pes následně převezen v doprovodu hlídky na veterinární kliniku k ošetření. Následně hovořeno s majitelkou útočícího psa. Uvedla, že její pes pobíhal bez dozoru na oploceném dvoře domu, kde bydlí a ven z pozemku se dostal nedopatřením, když jiná osoba otevřela vstupní bránu, aby mohla projít.

Po výpovědi všech svědků byla následně vyhodnocena situace jako porušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/2016, Čl. 2, zabývajícího se pravidly pro pohyb psů na veřejném prostranství. Dle §4 odst. 2, Zákona o některých přestupcích č. 251/2016 lze za tento přestupek ve správním řízení uložit pokutu až ve výši 100 000 Kč.

Veřejným prostranstvím pro účely vyhlášky se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Na veřejných prostranstvích ve městě je volný pohyb zakázán, držitel psa je povinen ho mít na vodítku, je povinen kontrolovat pohyb psa, aby nedošlo k obtěžování jiné osoby či zvířete a zajistit psa proti úniku. Pokud se jedná o špatně ovladatelného psa, je povinen ho opatřit náhubkem. Držitel je povinen zajistit, aby pes byl opatřen evidenční známkou. Také je držitel zodpovědný za to, že pes nebude znečišťovat veřejné prostranství a je povinen po něm uklízet exkrementy.

Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Prokáže-li se, že uprchlé zvíře uvedeného majitele skutečně škodu způsobilo, může se poškozený domáhat na škůdci nahrazení skutečně vzniklé škody. Pokud tedy jiný pes pokouše toho vašeho, můžete po majiteli psa požadovat zaplatit náklady za léčbu. Při poranění zvířete je povinen škůdce nahradit účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete. O účelně vynaložené náklady jde i tehdy, pokud náklady na péči o zdraví podstatně převyšují pořizovací cenu zvířete.