Často kladené dotazy – hasiči

Kvůli čemu nejčastěji hoří v domácnostech?

Jako nejčastější příčinu požárů v domácnostech můžeme označit nedbalost (např. nedbalost při vaření, kouření, nesprávná obsluha topidla, nevhodné palivo, zanedbání čištění komínu, používání otevřeného ohně, zanedbání bezpečnostních předpisů apod.).

Další nejčastější příčinou vzniku požáru jsou tzv. technické závady (nesprávná instalace, manipulace se žhavým materiálem, nesprávná údržba, vada materiálu, opotřebení), dále pak úmyslná zapálení a závady komínů a topidel (nevhodná konstrukce komínu, jiskry z komína, spáry v komíně, technická závada topidla, nesprávná instalace topidla, špatný stav kouřovodu).

 

Je vybavení bytu hasicím přístrojem povinné?

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být všechny rodinné domy zkolaudované po 1.7. 2008povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A (podmínku splňuje např. práškový hasicí přístroj se 6 kg hasební látky). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme nákup hasícího přístroje i ostatním domácnostem!

 

Jaký hasicí přístroj si mám pořídit domů a jaká je jeho cena?

Jednou z možností je vybavit si domácnost práškovým hasicím přístrojem. Lze jej pořídit již za cenu od 800 Kč (dva přístroje se 2kg nebo jeden se 6 kg hasební látky). Jsou to (na rozdíl třeba od vodních hasicích přístrojů) téměř univerzální přístroje, které lze vedle hašení některých pevných látek použít také na hořlavé kapaliny (např. benzín, oleje) i na elektrické zařízení pod proudem.

Alternativou ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasící spreje. Mezi jejich výhody patří nízká cena, jednoduchá obsluha a snadná přenositelnost. Jejich základní nevýhodu je však malý obsah hasební látky a tím i jejich využití, tedy především na hašení požárů v jejich zárodku.

 

Musím si nechat hasicí přístroj kontrolovat, příp. kdo provádí kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů, jak často?

Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití. Jednou za 3 – 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem.

 

Provádí hasiči kontroly hasicího přístroje?

Hasičský záchranný sbor České republiky neprovádí revize přenosných hasicích přístrojů.

 

Je povinné mít doma nainstalovaný požární hlásič?

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být domácnosti v nových objektech (tedy zkolaudovaných po 1.7. 2008) vybaveny autonomními hlásiči kouře (požárními hlásiči). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci hlásičů i ostatním domácnostem! Lepší, když Vás budí hlásič, než hasič!

 

Kolik požární hlásič stojí a kde se dá pořídit?

Nákup hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, dobrým zdrojem informací o prodejcích je např. internet. Cena hlásičů začíná  na částce 200 Kč. Doporučujeme nákup kvalitních hlásičů požáru, u kterých je větší pravděpodobnost, že nebude docházet k tzv. planým poplachům, a které Vás především včas upozorní na vznik požáru.

 

Bude hlásič reagovat i na kouř z cigaret?

Certifikované a běžně používané hlásiče nereagují na cigaretový kouř, mohou však reagovat na zplodiny připálených jídel při vaření (především levnější přístroje).

 

Musí se hlásič nechat kontrolovat tak jako hasicí přístroj?

Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale zvládne ji sám uživatel hlásiče – např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka (čímž se kontrolně spustí alarm).

 

Co mám dělat, když už u mne doma hoří?

 • snažte se zachovat klid a rozvahu,
 • jde li o požár v jeho zárodku, snažte se jej uhasit – použijte hasící přístroj nebo hasicí sprej, mokrý hadr, deku apod.,
 • v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním „hoří“ a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112,
 • při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek apod.,
 • před vstupem do jiné místnosti vždy zkontrolujte, jestli nejsou dveře horké, pokud ano, do místnosti nevstupujte
 • při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod – hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace,
 • pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře,
 • z okna nebo balkonu na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku apod., pokud to bude možné, tak v této místnosti setrvejte,
 • v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, kutálejte se, tím zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej,
 • k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah (nejedná li se o výtah evakuační nebo požární)
 • v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte,
 • pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el. energie a plynu,
 • nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby),
 • dbejte pokynů hasičů,
 • formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt (nejlépe poslepu).

 

Jak mám předejít požáru vozidla při dopravní nehodě?

Jste-li účastníkem dopravní nehody, nejprvezastavte vozidlo a zajistěte jej proti dalšímu pohybu (zatažením ruční brzdy), následně vypněte motor. Pokud to bude možné, tak odpojteautomobilové akumulátorové baterie u všech poškozených vozidel.  

 

Co mám dělat, když už auto hoří?

Pokud automobil začal hořet (doutnat),  tak ihned opusťte vozidlo, následně volejte na linku 150 nebo 112, poté se pokuste požáruhasit (hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem). Při hašení nezvedejte kapotu vozidla, pouze ji otevřete na omezovač, což vám umožní hašení a současně zabrání přístupu vzduchu k ohni. V případě, že ve vozidle převážíte zásobu pohonných hmot nebo jiných hořlavých látek, pokuste se je přemístit do bezpečné vzdálenosti od poškozených vozidel.

 

Jak zajistit označení vozidla při dopravní nehodě?

Nejprve zapněte výstražná světla (pokud automobil není poškozený), dříve než vystoupíte z automobilu, tak si oblékněte reflexní vestu, následně místo nehody označte trojúhelníkem. V nepřehledném místě použijte druhou osobu (v reflexní vestě) k signalizaci o nehodě. 

 

Co vlastně dělat, uslyším-li houkat sirénu?

Nejprve je nutné si uvědomit, zda se nejedná pouze o tzv. zkoušku sirén, která se provádí z pravidla první středu v měsíci ve 12 hodin.

Pokud tomu tak není a uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Jako vhodný objekt můžete posloužit např. veřejná budova, obchod, bytové prostory apod. V objektu, kde se ukryjete, zavřete a utěsněte dveře a okna, vypněte ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období dělat, uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích z hromadných informačních prostředků (rozhlas, televize).  Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem popřípadě elektronickými sirénami.

V žádném případě nevolejte kvůli zjišťování, co se stalo, na tísňové linky, aby nebyly přetíženy!

 

Proč v době rozsáhlých IT technologií je ještě nutná signalizace sirénami?

Rozvoj moderních technologií sice přinesl nové možnosti jak informovat obyvatelstvo o možném nebezpečí, stále však platí, že nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem varování obyvatelstva je použití sirén. Tento systém varování dokáže pokrýt až 85 % obydleného území ČR varovným signálem. Vzhledem k této skutečnosti je siréna všeobecné technicky nejdostupnější způsob průniku varovného signálu k nejširšímu počtu lidí.

Přesnější informaci o možném ohrožení je možné získat prostřednictvím rozhlasu, televize. internetu, popřípadě varovné SMS zprávy (pokud jste přihlášeni do databáze vedené Vaší obcí/krajem)

 

Kde se dozvím informace o tom, co hrozí na konkrétním území?

Tyto informace je Vám povinen sdělit příslušný obecní úřad.