Chcete se stát policistou ?

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.

Předpoklady k přijetí do služebního poměru:

Uchazeč o služební poměr musí doručit na personální pracoviště žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat tyto podmínky (§13 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb.):

 • občanství České republiky
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost
 • nebýt členem v politických stranách nebo politických hnutích
 • nevykonávat živnostenské nebo jiné výdělečné činnosti, nebýt členem v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Bezúhonnost – prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů. Policie ČR je oprávněna využívat evidence k ověřování údajů o uchazeči.

Osobnostní způsobilost – prověřuje se psychologickým vyšetřením u policejního psychologa se zaměřením na zjištění osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Uchazeč během vyšetření vyplňuje osobnostní dotazníky, podrobuje se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem.

Zdravotní způsobilost k výkonu služby je posuzována policejním lékařem na základě výpisu ze zdravotní dokumentace a dalších vyšetření.

Fyzická způsobilost – splnění fyzických testů.

Průběh přijímacího řízení:

Nábor probíhá pouze formou náborového kempu (urychlení celého řízení). Zahajuje se doručením žádosti, následují testy osobnostní způsobilosti (skládají se z 2 částí), testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření. Během kempu je zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ustanovuje podle svých potřeb s přihlédnutím k trvalému nebo přechodnému bydlišti.

OD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MOHOU OBĚ STRANY KDYKOLIV ODSTOUPIT.

NA PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU NENÍ PRÁVNÍ NÁROK.

Při nástupu do služebního poměru musí uchazeč složit služební slib (který stvrdí svým podpisem):

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Služební poměr je u nově nastupujících policistů uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let se zkušební 6 měsíců. Na dobu neurčitou se služební poměr změní po řádném vykonání služební zkoušky.

Nastupující policisté jsou zařazení na 2TT – vrchní referent.

Základní odborná příprava:

V současné době probíhá Základní odborná příprava po dobu 12 měsíců a to na Policejní akademii (Školním policejním středisku Sadská), Vyšší policejní škole (Brno, Holešov nebo Praha) a útvaru. V rámci Základní odborné přípravy je započteno i volno v délce 6 týdnů. Studium je denní – od pondělí do pátku. Studium je zakončeno vykonáním zkoušek. Poté policista nastupuje k útvaru, na který byl ustanoven.

Skladba služebního příjmu, výsluhové nároky a další sociální výhody:

Policistovi přísluší služební příjem za výkon služby. Služební příjem je tvořen z následujících složek:

 • základní tarif (tj. platový stupeň v platové třídě stanovený podle vzdělání, započítané praxe a služebního místa, na které je policista ustanoven)
 • zvláštní příplatek (např. za činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení života, zdraví)
 • osobní příplatek (nenárokový)
 • odměna (nenároková)

Nově nastupující policisté jsou zařazeni do 2. tarifní třídy, 1. tarifního stupně, kdy základní tarif činí 21.420 Kč a zvláštní příplatek činí 5.000 Kč, tedy celkem 26.420 Kč. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební příjem přesahuje částku 31.000 Kč.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Nově příchozí policisté v rámci Středočeského kraje získají náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Výplata náborového příspěvku je vázána šesti měsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti let.

Příslušník má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.

Výsluhové nároky – Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru. Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu třetinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu.

Výsluhový příspěvek je 20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže policista vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Dále se výsluhový příspěvek zvyšuje o procenta za každý další ukončený rok.

Sociální výhody

 • základní doba služby je 37,5 hodin / týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu
 • policista má nárok na 6 týdnu dovolené v kalendářním roce
 • policistům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě tělesných rehabilitačních aktivit
 • pro policisty je zajištěna bezplatná psychologická péče a provoz anonymní Linky pomoci v krizi
 • dále lze mezi výhody zařadit i příspěvek na penzijní připojištění, kulturní akce z fondu kulturních a sociálních potřeb

V případě zájmu kontaktujte pracovníky Územního odboru Kutná Hora na tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail irena.svobodova@pcr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz

Případně můžete kontaktovat policisty nebo vedení kutnohorského obvodního oddělení, buď osobně, nebo na tel. čísle 974 875 700, kolegy z čáslavského oddělení na tel. čísle 974 875 710, uhlířskojanovického oddělení na tel. čísle 974 875 720, zbraslavického oddělení na tel. čísle 974 875 730 nebo ve Zruči nad Sázavou na na tel. čísle 974 875 740.